TECNICA

 ESCAPE='HTML'

PROGRAMMA STUDIO

Jumbi Undo
Hojo Undo
Kihon
Kihon Ido
Yakusoku Kumite
Kata
Bunkai
Jiyu Kumite

I KATA STUDIATI NELLA NOSTRA SCUOLA

TAIKYOKU KATA:
Taikyoku Jodan
Taikyoku Chudan
Taikyoku Gedan
Taikyoku Kake Uke
Taikyoku Mawashi Uke

FUKYU KATA:
Gekisai dai Ichi
Gekisai dai Ni

KIHON KATA:
Sanchin
Tensho

KAISHU KATA:
Saifa
Seiyunchin
Shisochin
Sanseru
Seipai
Seisan
Kururunfa
Suparinpei

Gankaku 

KATA SCUOLA
Renzoku Dosa

MUDANSHA "Gradi Inferiori"

 ESCAPE='HTML'